Kara Para Aklamayı Önleme Politikası (AML)

Tarih:2020-12-15 05:29:59

Para aklama, yasadışı kaynakların nakit veya görünürde meşru olan yatırımlara dönüştürülmesiyle örtbas edilmesidir.

Goldexcoin olarak, müşterilerimize, hesap güvenliğine büyük önem vermek de dahil olmak üzere en iyi müşteri hizmetlerini sunma konusunu son derece ciddiye almaktayız. Her ne surette olursa olsun kara para aklanmasını önlenmesi amacıyla, AML politikasını harfiyen uygulamaktayız. Bu kapsamda, Kara Para Aklama Politikası (bundan sonra "AML Politikası" olarak anılacaktır) para aklamayı önlemek amacıyla Goldexcoin tarafından belirlenen prosedürleri özetlemektedir.

Kara Para Aklama Önleme Politikasının amacı ise; risk temelli bir yaklaşımla Goldexcoin bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu AML Politikası kapsamında, Şirket faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında AML politikası işletilen müşteriler, www.goldexco.in adresinden erişilen platforma (“Platform”) üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu AML Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Goldexcoin, AML Politika’ sını uluslararası hukuk norm ve standartlarına, yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlemiş olup uygulanması sebebiyle, tüm müşterilerin kimliklerini makul düzeye kadar doğrulama, müşteri’ye ait işlemlerin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulama, müşteriler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işlemleri kaydetme, Şirket nezdinde AML Politikası’nın icra edilmesi ve uygulanabilirliğini koordine etmek için gerekli organizasyonu sağlama gibi birçok tedbir almıştır.

1. Buna göre Goldexcoin aşağıdaki politikaları izlemektedir:

 • Suçlular ve/veya teröristlerle iş ilişkilerine girmemek;
 • Suç ve/veya terörist faaliyetlerden kaynaklanan işlemleri işleme koymamak;
 • Suç ve/veya terörist faaliyetlerle ilgili herhangi bir işlemi kolaylaştırmamak;
2. Risk değerlendirmesi
Goldexcoin gerek ulusal gerekse uluslararası gerekliliklere uygun olarak, kara para aklama ve terörizmin finansmanı için riske dayalı bir yaklaşım benimsemektedir. Dolayısıyla, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finanse edilmesine yönelik tedbirler, belirlenen risklerle orantılıdır ve kaynakların etkin bir şekilde adanmasına izin verir. Kaynaklar, öncelik temeline göre kullanılır ve en büyük risklere en büyük önem verilir.

Goldexcoin, müşterilerinin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimsemesi sebebi ile kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir.

Yüksek risk grubunda yer alan müşteri ve işlemler aşağıdaki gibidir:


 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000,00 TL’ye eşit veya fazla ise;
 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000,00 TL’ye eşit veya fazla ise;
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda;
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde;
 • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştirmesi halinde;
 • Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda;
 • Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler;


3. İşlem İzleme
Müşterilerin işlemlerinin izlenmesi ve elde edilen verilerin analizi de risk değerlendirmesi ve şüpheli işlemlerin tespiti için önemli bir araçtır. Para aklama şüphesinin olması halinde, Goldexcoin tüm işlemleri izleme (yüksek risk grubundaki Müşterilerin ve işlemler, Kompleks ve olağandışı işlemler, yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemler, müşterilere ait bilgileri ve belgeler, kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgiler, müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığı vd.) ve aşağıdakileri yapma hakkını sahiptir:

Yüksek risk grubunda yer alan müşteri ve işlemler aşağıdaki gibidir: 

 • Şüpheli işlemlerin ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi;
 • Müşteriden ek bilgi ve belgeler sunmasını talep edilmesi;
 • Müşteri hesabının askıya alınması veya kapatılması;
Yukarıdaki liste tam kapsamlı bir liste olmayıp, AML Politika Uyum Sorumlusu, müşterilerin işlemlerini günlük olarak izleyerek, müşterileri raporlamak ve şüpheli olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğini belirlemektedir.

4. Müşterini Tanı Politikası
Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası- KYC

5. Doğrulama Prosedürü

Goldexcoin, para aklamayla mücadele standartlarını (AML) ve Müşterisini Tanıma (KYC) politikasına uyumu belirlemek için kendi prosedürlerini oluşturacaktır.

 • Goldexcoin müşterileri bir doğrulama prosedürünü tamamlarlar (resmi kurumlarca onaylanmış bir kimlik belgesi ibraz etmek zorundadırlar: pasaport, ehliyet veya kimlik kartı). Goldexcoin, AML politikasının amaçları için müşterilerinin kimlik bilgilerini toplama hakkını saklı tutar. Bu bilgiler, Goldexcoin Gizlilik Politikası uyarınca işlenir ve güvenli bir şekilde saklanır.
 • Goldexcoin ikinci bir Müşteri kimlik belgesi talep edebilir: (Müşterinin tam adını ve gerçek adresini içeren, 3 aydan uzun olmayan bir banka dekontu veya elektrik/su faturası)
 • Goldexcoin, müşterilerin ibraz ettiği belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra tehlikeli veya şüpheli olarak tanımlanan Müşteriler hakkında ek bilgi isteme hakkını saklı tutar.
 • Müşterinin kimlik bilgileri değiştirilmişse veya faaliyetleri şüpheli bulunmuşsa, Goldexcoin geçmişte kimliği doğrulanmış olsa dahi Müşteriden güncellenmiş belgeler talep etme hakkına sahiptir.
6. Raporlama
Goldexcoin ‘in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirilmektedir. Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır.

7. Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu

Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu, AML Politikası'na uymayı sağlamakla görevli bir Goldexcoin çalışanıdır: Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu,

 • Müşterilerin kimlik bilgilerinin toplanması;
 • Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli tüm raporları oluşturmak, gözden geçirmek, arz etmek ve saklamaya yönelik iç politika ve prosedürleri oluşturmak ve güncellemek;
 • Müşterilerin sıra dışı faaliyetlerinden kaynaklanan önemli sapmaların izlenmek ve analiz etmek;
 • Belge, dosya, form ve günlük oturum giriş çıkışlarını kaydetme ve alma için bir kayıt yönetim sistemini uygulamak;
 • Risk değerlendirmelerini düzenli olarak güncellemek;
konularında görevlendirilmiştir.

8. Eğitim, Güncelleme ve İç Denetim
Goldexcoin, yürürlükteki mevzuata uygun surette çıkardığı personel politikası ve prosedürler ile eğitim kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda başta Kara Para Aklamanın Önlenmesi Prosedürü olmak üzere personeline birçok eğitim vermekte ve işbu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamaktadır.

Goldexcoin “Kara Para Aklama Ve Terörizm Finansmanına Karşı Kanun”, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Şirket politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmaktadır.